Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Naturapharma BV
1. Definities
I. Onder algemene voorwaarden wordt verstaan de onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Naturapharma BV.
II. Onder verkoper wordt verstaan Naturapharma BV (KvK nr. 17163114, BTW nr. NL0075.62.391B01), gevestigd te Waalre.
III. Onder koper wordt verstaan iedere natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap onder firma of rechtspersoon die bij Naturapharma BV een order plaats dan wel een overeenkomst met Naturapharma BV sluit.
2. Algemeen
I. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, alsmede de totstandkoming van overeenkomsten, en overige rechtsbetrekkingen, eveneens op afstand, tussen verkoper en koper.
II. Aanvullingen en/of afwijkingen van deze algemene voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor de overeenkomst waarbij deze gemaakt zijn. Verkoper wijst uitdrukkelijk de algemene voorwaarden van koper van de hand indien koper bij aanvaarding van een aanbieding naar de eigen algemene voorwaarden zou hebben verwezen.
III. Rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de met verkoper gesloten overeenkomsten kunnen door koper enkel met toestemming van verkoper aan derden worden overgedragen.
IV. Door of namens verkoper gegeven adviezen doen geen aansprakelijkheid ontstaan en binden verkoper niet.
V. Voordat een overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden, in papieren vorm of elektronisch, aan de koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden zowel elektronisch als bij de verkoper zijn in te zien en zij op verzoek van de koper kosteloos worden toegezonden.
3. Aanbod
I. Alle aanbiedingen van verkoper zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Zij kunnen door verkoper te allen tijde worden herroepen, zelfs na ontvangst van de opdracht, mits binnen vijf werkdagen.
II. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
III. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
IV. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. Als de verkoper gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de verkoper niet. Het bij het aanbod meegezonden documentatiemateriaal is uitsluitend informatief.
4. Totstandkoming van de overeenkomst
I. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
II. Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de verkoper onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de verkoper is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden.
III. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de verkoper passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de koper elektronisch kan betalen, zal de verkoper daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
IV. De verkoper kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de verkoper op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
V. Koper kan zich slechts dan op aanvullende of afwijkende bedingen of voorwaarden herroepen, indien deze door verkoper schriftelijk zijn bevestigd. Veranderingen in de opdracht, die vermindering of vermeerdering van de kosten ten gevolge hebben, zullen aanleiding geven tot dienovereenkomstige aanpassing van de overeengekomen prijs.
VI. De Wet Bescherming Persoonsgegevens is op alle overeenkomsten tussen koper en verkoper van kracht. Persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet doorverkocht aan derden.
5. Prijzen
I. Prijzen worden berekend naar de prijzen en voorwaarden geldend op de datum van aflevering. Indien koper een in Nederland woonachtig natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zoals bedoeld in artikel 236 Boek 6 BW, deze persoon hierna te noemen “consument” zijn alle prijzen in aanbiedingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, inclusief verschuldigde BTW en andere op de overeenkomst vallende kosten, zoals heffingen, tarieven en invoerrechten, in Euro’s, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien koper geen consument is, zijn alle prijzen in aanbiedingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, exclusief verschuldigde BTW en andere op de overeenkomst vallende kosten, zoals heffingen, tarieven en invoerrechten, in Euro’s, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Normale verpakking is bij de prijs inbegrepen; bijzondere door koper verlangde wijze van verpakking is voor rekening van koper.
II. Verkoper is bevoegd de overeengekomen prijs te verhogen indien zich na het sluiten van de overeenkomst een wijziging in één der prijsbepalende factoren voordoet.
III. Consument is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, indien verkoper binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst gebruik maakt van het in het vorige lid vermelde recht de prijs te verhogen. Consument dient binnen vijf werkdagen na bedoelde prijsverhoging van het recht op ontbinding gebruik te maken. Na voornoemde termijn vervalt dit recht. In geval van bedoelde prijsverhoging na de termijn van drie maanden heeft consument geen recht op ontbinding.
IV. De overeengekomen prijs geldt franco afleveradres koper. Voor orders beneden een door verkoper vast te stellen minimumbedrag of bij een door verkoper te benoemen betalingswijze behoudt verkoper zich evenwel het recht voor een vast bedrag aan koper in rekening te brengen.
V. Indien wordt overeengekomen betalingskorting te verlenen, geschiedt dit op de wijze zoals door verkoper is aangegeven, hetzij door het verlenen van korting op de betreffende factuur, hetzij door een creditnota na ontvangst van betaling. Het bedrag van de korting wordt door verkoper steeds vermeld. Ten onrechte genoten betalingskorting zal alsnog in rekening worden gebracht.
6. Levering & risico
I. Aflevering geschiedt bij koper, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
II. Verkoper is gerechtigd een order in gedeelten te leveren en voor ieder deel een afzonderlijke factuur aan koper te verzenden.
III. De opgegeven leveringstermijn is geen fatale termijn, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Indien geen termijn voor levering is overeengekomen, zal door verkoper worden geleverd binnen redelijke termijn.
IV. Verkoper raakt jegens koper in verzuim na ingebrekestelling onder verlening van een redelijke termijn om alsnog na te komen.
V. Tenzij een fatale termijn is overeengekomen geeft overschrijding van de leveringstermijn de koper geen recht op ontbinding van de overeenkomst.
VI. Het risico gaat over op koper op het moment dat de producten ter beschikking van koper zijn gesteld.
7. Eigendomsvoorbehoud
I. De door verkoper aan koper geleverde zaak blijft eigendom van verkoper totdat de gehele koopprijs is voldaan, inclusief eventueel verschuldigde rente en incassokosten.
II. Koper is gerechtigd over de geleverde zaken te beschikken in diens normale bedrijfsuitoefening. Koper is daarbuiten niet bevoegd zonder toestemming van verkoper de aan koper geleverde zaak, die nog niet is betaald, aan derden in (bezitloos) pand te geven, aan derden te verhuren, te verkopen of anderszins daarop een beperkt recht te vestigen dan wel daarover te beschikken.
III. Koper verplicht op eerste verzoek van verkoper zekerheid te stellen voor het verschuldigde, zowel voor bestaande als voor toekomstige vorderingen.
8. Reclame & conformiteit
I. Verkoper staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat verkoper er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
II. Koper dient bij ontvangst van de (deel-)order te controleren of artikelen overeenkomstig zijn bestelling en de pakbon van verkoper zijn geleverd. Afwijkingen dient koper binnen drie werkdagen schriftelijk te melden aan verkoper.
III. Koper is verplicht, indien de afgeleverde zaken voor het overige niet aan de overeenkomst beantwoorden, zulks binnen vijf werkdagen na levering schriftelijk en gemotiveerd te melden bij verkoper onder opgave van het nummer van de pakbon en - indien van toepassing - het chargenummer van de geleverde zaken. Bij gebreke van reclame binnen de termijn van vijf werkdagen worden de geleverde zaken geacht volledig te beantwoorden aan de overeenkomst tussen de partijen.
IV. Betrekkelijk geringe, in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur of afwerking kunnen geen grond voor reclame opleveren.
V. Beantwoordt een zaak niet aan de overeenkomst, dan is verkoper jegens koper enkel gehouden de zaak terug te nemen en door een ander exemplaar te vervangen of (naar evenredigheid) de koopprijs te crediteren. Onjuiste orderuitvoering of facturering kan nimmer een vordering tot schadevergoeding jegens verkoper opleveren.
VI. Zonder voorafgaande toestemming van verkoper zijn retourzendingen niet toegestaan.
VII. Het weigeren in ontvangst te nemen van een geplaatste bestelling bij aanbieding of het niet afhalen van een bestelling na kennisgeving van de besteldienst, schort betalingsverplichting niet op.
9. Emballage
I. Duurzame emballage, waarvoor al dan niet statiegeld door verkoper in rekening is gebracht, blijft eigendom van verkoper. De eventueel berekende bedragen hebben het karakter van waarborgsommen. Indien de terug ontvangen emballage voorzien is van de door verkoper aangebrachte merken, etiketten of opschriften en zich in goede staat bevindt, worden de berekende bedragen vergoed.
10. Retourzendingen & risico
I. Retourzendingen van door verkoper geleverde goederen worden uitsluitend geaccepteerd, indien geheel aan het gestelde in artikel 8 is voldaan en de betreffende goederen zich in de oorspronkelijke verpakking en in onberispelijke staat bevinden.
II. Artikelen, niet zijnde speciale bestellingen, waarvoor een vervaldatum geldt, worden door verkoper teruggenomen, overeenkomstig de retourcondities van haar leverancier, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 8 lid 5.
III. In behandeling zijnde retourzendingen en reclames kunnen nimmer reden zijn tot opschorting van betalingsverplichtingen.
IV. In geval van retourzendingen om welke reden dan ook, zijn de daarmee gemoeide kosten voor rekening van koper en worden de producten voor zijn risico vervoerd. Eerst na daadwerkelijke ontvangst van de producten is de retourzending voltooid.
11. Aansprakelijkheid
I. Overmacht, te verstaan elke omstandigheid buiten wil en toedoen van verkoper, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van verkoper kan worden verlangd, geeft verkoper het recht naar keuze de overeenkomst te annuleren, dan wel het moment van levering op te schorten tot het moment waarop de overmacht heeft opgehouden te bestaan, zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het door verkoper reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft koper tot betaling gehouden.
II. Verkoper is jegens koper nimmer aansprakelijk voor schade opgetreden als gevolg van een gebrek aan de zaak of te late leveranties en voor schade door onjuiste adviezen, tenzij schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van verkoper. In het laatstbedoelde geval is de aansprakelijkheid van verkoper beperkt tot een bedrag, gelijk aan het factuurbedrag van de gebrekkige zaak of het gegeven advies.
III. Verkoper is niet aansprakelijk voor de tekortkomingen van (ondergeschikten van) derden, door verkoper ingeschakeld in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.
IV. Koper vrijwaart verkoper tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade aan of door geleverde zaken, indien zover de schade veroorzaakt is door nalatigheid van koper, ondergeschikten van koper of van anderen die koper in het kader van met (een) derde(n) gesloten overeenkomst(en) heeft gebruikt.
12. Betaling
I. Facturen dienen door koper te worden voldaan uiterlijk op de vervaldatum die op de factuur is aangegeven.
II. Verkoper behoudt zich het recht voor onder rembours aan koper te leveren of vóór levering vooruitbetaling of zekerheid te verlangen. Ook is verkoper gerechtigd haar leveringsverplichting op te schorten totdat door koper zekerheid is gesteld voor de nakoming van diens betalingsverplichtingen aan verkoper.
III. Koper is jegens verkoper van rechtswege in verzuim indien de betaling niet binnen de in art. 12 lid 1 vermelde termijn is ontvangen.
IV. Bij niet tijdige betaling wordt door verkoper vanaf de vervaldatum tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde een rente in rekening gebracht van 1% per maand, waarbij gedeelten van een maand voor een gehele maand worden gerekend.
V. Bij niet tijdige betaling zijn alle buitengerechtelijke incassokosten van verkoper voor rekening van koper. Tevens is verkoper gerechtigd in dat geval administratiekosten aan koper in rekening te brengen. De buitengerechtelijke incassokosten met inbegrip van de administratiekosten worden door partijen gesteld op ten minste 15% van de hoofdvordering, met een minimum van Euro 50,-, te vermeerderen met de daarover verschuldigde BTW.
VI. Verrekening door koper met de vordering van verkoper is niet toegestaan.
VII. Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan verkoper te melden.
13. Intellectuele eigendomsrechten en andere exclusieve rechten
I. Koper erkent de (intellectuele) eigendomsrechten van verkoper op al het materiaal, in welke uitingsvorm dan ook, in de meest ruime zin des woords, onder andere doch niet uitsluitend in print of digitaal, op internet of op een gegevensdrager, dat verkoper gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, waaronder producten, verpakkingen, documentatie en bijsluiters van verkoper. Hieronder wordt in elk geval, doch niet uitsluitend verstaan: merk-, auteurs-, model- en octrooirecht van verkoper, alsmede handelsnaamrecht daarop en het recht op de productformules, productsamenstellingen, recepten en bijsluiters.
II. Het is koper niet toegestaan gebruik te maken van de hiervoor genoemde rechten, zonder uitdrukkelijke toestemming van verkoper. Evenmin is het koper toegestaan al hetgeen waarop de rechten betrekking hebben openbaar te maken en te verveelvoudigen, tenzij noodzakelijk voor normaal gebruik ervan.
14. Herroepingsrecht van de consument
I. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan verkoper bekend gemaakte vertegenwoordiger.
II. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan verkoper retourneren, conform de door verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
III. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
IV. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal verkoper dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
V. Verkoper kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 6. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien verkoper dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
VI. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a) die door verkoper tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d) die snel kunnen bederven of verouderen;
e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop verkoper geen invloed heeft.
14. Jurisdictie & klachtenregeling
I. Op de aanbiedingen, overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen, onderworpen aan deze algemene voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
II. Partijen zullen steeds trachten eventuele geschillen naar aanleiding van enige overeenkomst op te lossen door goed overleg.
III. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij verkoper, nadat koper de gebreken heeft geconstateerd.
IV. Bij verkoper ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door verkoper binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
V. Door plaatsing van een bestelling verklaart koper zich bekend en akkoord met deze voorwaarden.